Treść strony

Dokumenty do pobrania

Wzór wniosku o zawarcie umowy najmu

Wzór jest określony przez rozporządzenie wydane na podstawie art. 75 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Minister określa wzór wniosku o zawarcie umowy najmu uwzględniając możliwość określenia pierwszeństwa w wyborze lokali. Określa też wzór oświadczenia o rękojmi terminowego uiszczania należności pieniężnych wynikających z umowy najmu, w celu zapewnienia kompletności i jednolitości przekazywanych informacji.

Wzór wniosku zawiera podstawowe dane osobowe osoby ubiegającej się o najem, w tym imię i nazwisko, datę urodzenia (wpisują tylko wnioskodawcy, którzy nie mają ustalonego numeru PESEL), numer PESEL), serię i numer dokumentu tożsamości (w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada dowodu osobistego, należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz dane teleadresowe (adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail). Zarówno podanie numeru telefonu, jak i adresu e-mail nie jest obowiązkowe. Zawarte zostały także dane osób znajdujących się w gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o najem, imię i nazwisko, datę urodzenia, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą.

Pozostałe informacje zawarte we wzorze wniosku dotyczą kryteriów pierwszeństwa określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, które pozwalają na uzyskanie informacji o:

 • prawie własności:
  • domu jednorodzinnego, innego mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które wnioskodawca w przeszłości posiadał lecz w skutek działania żywiołu lub katastrofy budowlanej utracił ten dom lub mieszkanie;
  • lub współwłasności obejmującej budynek mieszkalny lub budynek o funkcji mieszkalnej, obejmującej funkcję mieszkaniową, która podlegała lub podlega wywłaszczeniu;
  • domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • lub współwłasności budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden samodzielny lokal mieszkalny.
 • średnim miesięcznym dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o najem w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa (w zł). Jednocześnie zaznaczono, że przez dochód należy rozumieć dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawarto również informacje o sposobie wyliczenia dochodu.
 • orzeczeniu o niepełnosprawności określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którym legitymuje się wnioskodawca, albo orzeczeniu o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, którym legitymuje się co najmniej jedno dziecko członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy.
 • zmianie miejsca zamieszkania na miejscowość, w której wnioskodawca ubiega się o najem w celu podjęcia pracy lub nauki poza miejscem obecnego zamieszkania.
 • złożeniu wcześniej wniosku o zawarcie umowy najmu mieszkania w tej samej miejscowości przez wnioskodawcę lub członka jego gospodarstwa domowego.
 • posiadaniu statusu repatrianta przez wnioskodawcę lub członka jego gospodarstwa domowego.
 • posiadaniu Karty Polaka przez wnioskodawcę.

Do wniosku dołączane są również dokumenty, które nie dotyczą osoby ubiegającej się o najem niezamierzającej skorzystać z kryteriów pierwszeństwa, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek umożliwiających skorzystanie z kryterium pierwszeństwa wraz z liczbą i opisem załączników. Dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności przedkłada się do wglądu. We wzorze wniosku należy też podać rodzaj umowy najmu oraz rodzaj preferowanego mieszkania.

Wzór oświadczenia o rękojmi terminowego uiszczania należności pieniężnych wynikających z umowy najmu

Wzór oświadczenia zawiera podstawowe dane osobowe osoby ubiegającej się o najem, w tym imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości oraz dane adresowe (adres zamieszkania). W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada dowodu osobistego, należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Natomiast datę urodzenia wpisują tylko wnioskodawcy, którzy nie mają ustalonego numeru PESEL.

Wzór wniosku zawiera treść oświadczenia o zobowiązaniu się do terminowego uiszczenia należności pieniężnych wynikających z zawartej umowy najmu lokalu.

Wzór wniosku o zawarcie umowy najmu i wzór oświadczenia o rękojmi terminowego uiszczania należności pieniężnych wynikających z umowy najmu

Stopka