Treść strony

FAQ

Jakie nieruchomości gminy mogą umieścić w wykazie nieruchomości dla KZN?

W wykazie nieruchomości przekazywanym przez gminę należy umieścić nieruchomości, których gmina jest właścicielem lub zostały jej przekazane w użytkowanie wieczyste, a także:

  • nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste pomiotom trzecim,
  • znajdują się w granicach administracyjnych miast lub są przeznaczone w planach miejscowych lub w studiach pod zabudowę mieszkaniową,

Nie ma znaczenia to na jaki cel aktualnie jest wykorzystywana dana nieruchomość.

 

Zakres wykazu precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (Dz. U. poz. 1764)

ZAŁĄCZNIK NR 1

Udostępniamy do wykorzystania edytowalną wersję załącznika nr 1 do rozporządzenia (DOCX 47.31 KB) dostępną także w innym formacie: tabela w pliku arkusza (XLSX 759.01 KB).

Udostępniamy również dwa szablony xsd do wyboru dla podmiotów korzystających z własnych systemów informatycznych, w celu zapewnienia zgodności pliku xml ze strukturą załącznika nr 1:

1. wykazNieruchomosci.xsd (wersja 1.2) – schemat utworzony 29 września 2017, zmodyfikowany 16 października 2017 – schemat przewiduje powiązanie danych odnośnie poszczególnych obiektów EGiB (działki, budynki, lokale) w ramach nieruchomości.

2. wykazNieruchomosciObiektyEGiB.xsd (wersja: 1.1) – schemat utworzony 2 października 2017, zmodyfikowany 16 października 2017 – schemat zakłada przedstawianie danych objętych wykazem w odniesieniu do poszczególnych obiektów EGiB (działki, budynki i lokale).

Udostępnienie dwóch zaktualizowanych schematów stanowi efekt bieżącej weryfikacji oraz analizy uwag i sugestii zgłaszanych przez podmioty zaangażowane w tworzenie wykazów.

Poprzednie wersje szablonów:

  1. wykazNieruchomosci.xsd (wersja 1.1)
  2. wykazNieruchomosciObiektyEGiB.xsd (wersja 1.0)
  3. wykazNieruchomosci.xsd (wersja 1.0)

Weryfikacja wykazów nieruchomości

Wyświetlenie plików XML utworzonych na bazie schematów XSD z 16 października 2017 r. jest możliwe za pomocą przygotowanych arkuszy stylów.

Aby skorzystać z arkusza stylu należy pobrać plik arkusza oraz plik ze słownikami, a następnie podłączyć arkusz do pliku XML. Wszystkie pliki (xml, html, xslt) muszą znajdować się w jednym katalogu.

następnie dodać w pliku XML za tagiem <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> następujący tag: <?xml-stylesheet type=”text/xsl” href=”wykazNieruchomosci.xslt”?>

następnie dodać w pliku XML za tagiem <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> następujący tag: <?xml-stylesheet type=”text/xsl” href=”wykazNieruchomosciObiektyEGiB.xslt”?>

Jak ustalić schemat, na bazie którego przygotowano plik XML?

Atrybut “xmlns” w tagu “<wykazNieruchomosci>” ma następującą postać:

ZAŁĄCZNIK NR 2

Przekazanie do KZN informacji o lokalizacji przestrzennej nieruchomości wylistowanych w wykazie wymaga korzystania z oprogramowania umożliwiającego pracę z danymi przestrzennymi.

Udostępniamy warstwy w formacie shapefile, zgodne z wytycznymi załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.

Warstwy mają przypisany układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 w podziale na 4 strefy. Można je uzupełnić korzystając z darmowego oprogramowania QGis – link do pobrania. Oprogramowanie to poza zapisem plików w formacie shapefile umożliwia również eksport gotowych warstw w formacie GML. Utworzone w ten sposób pliki i ich eksport mogą Państwo następnie przekazać do KZN.

Warstwy do uzupełnienia – informacja o lokalizacji przestrzennej nieruchomości  – link do folderu z warstwami do pobrania (ZIP 19.21 KB).

Więcej informacji o układzie współrzędnych PL-2000 oraz podziale na strefy.

Podręcznik użytkownika programu QGis oraz materiały treningowe dostępne są na stronie projektu.

Stopka