Treść strony

Wykazy nieruchomości

Zasób nieruchomości

Do zasobu nieruchomości powierzonego gospodarowaniu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (KZN) zostaną przekazane wybrane nieruchomości Skarbu Państwa pozostające obecnie w rozproszonym zarządzie:

 • starostów,
 • prezydentów miast na prawach powiatu,
 • Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 • Prezesa Agencji Mienia Wojskowego
 • Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Zasób zasilą ponadto nieruchomości nabyte przez KZN na rzecz Skarbu Państwa, a także nieruchomości, które zostały przekazane na własność Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne lub spółki Skarbu Państwa w przypadku uznania, że nieruchomość nie jest niezbędna do realizacji ich zadań. Ustawa stwarza możliwość przekazania do Zasobu Nieruchomości, po cenie rynkowej, nieruchomości PKP oraz Poczty Polskiej, jak również dokonywania zamiany nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, na inne nieruchomości należące do osób prawnych i fizycznych.

O ostatecznym wyborze nieruchomości spośród ujętych w corocznych wykazach opracowywanych przez zarządzających zadecyduje przede wszystkim możliwość jej przeznaczenia pod inwestycję mieszkaniową.

KZN będzie gospodarował nieruchomościami, zawierając umowy: o oddanie w użytkowanie wieczyste, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania jednostkom samorządu terytorialnego oraz zamiany nieruchomości. Podstawową formą przekazania nieruchomości będzie użytkowanie wieczyste, dzięki czemu Skarb Państwa, za pośrednictwem KZN, zachowa nie tylko własność nieruchomości ale także kontrolę nad jej wykorzystywaniem i używaniem.

Jakie nieruchomości umieścić w wykazie nieruchomości dla KZN?

W wykazie nieruchomości należy umieścić te nieruchomości, które jednocześnie spełniają łącznie następujące przesłanki:

 • ich właścicielem jest Skarb Państwa lub zostały przekazane w użytkowanie wieczyste Skarbowi Państwa,
 • nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste pomiotom trzecim,
 • znajdują się w granicach administracyjnych miast lub są przeznaczone w planach miejscowych lub w studiach pod zabudowę mieszkaniową,
 • gospodaruje nimi:
  • starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej lub
  • prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, lub
  • Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, lub
  • Prezes Agencji Mienia Wojskowego, lub
  • Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Nie ma znaczenia, dla obowiązku zamieszczenia w wykazie, to na jaki cel jest wykorzystywana dana nieruchomość, o ile spełnia określone przesłanki, w tym dotyczące podmiotu gospodarującego nieruchomością.

Wykazy przekazywane Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

Wzór wykazu jest uzupełniany przez starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu, wykonujących zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 10 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości) a także Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Agencję Mienia Wojskowego.

Zakres wykazu precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (Dz. U. poz. 1764)

ZAŁĄCZNIK NR 1

Udostępniamy do wykorzystania edytowalną wersję załącznika nr 1 do rozporządzenia (DOCX 47.31 KB) dostępną także w innym formacie: tabela w pliku arkusza (XLSX 759.01 KB).

Udostępniamy również dwa szablony xsd do wyboru dla podmiotów korzystających z własnych systemów informatycznych, w celu zapewnienia zgodności pliku xml ze strukturą załącznika nr 1:

1. wykazNieruchomosci.xsd (wersja 1.2) – schemat utworzony 29 września 2017, zmodyfikowany 16 października 2017 – schemat przewiduje powiązanie danych odnośnie poszczególnych obiektów EGiB (działki, budynki, lokale) w ramach nieruchomości.

2. wykazNieruchomosciObiektyEGiB.xsd (wersja: 1.1) – schemat utworzony 2 października 2017, zmodyfikowany 16 października 2017 – schemat zakłada przedstawianie danych objętych wykazem w odniesieniu do poszczególnych obiektów EGiB (działki, budynki i lokale).

Udostępnienie dwóch zaktualizowanych schematów stanowi efekt bieżącej weryfikacji oraz analizy uwag i sugestii zgłaszanych przez podmioty zaangażowane w tworzenie wykazów.

Poprzednie wersje szablonów:

 1. wykazNieruchomosci.xsd (wersja 1.1)
 2. wykazNieruchomosciObiektyEGiB.xsd (wersja 1.0)
 3. wykazNieruchomosci.xsd (wersja 1.0)

Weryfikacja wykazów nieruchomości

Wyświetlenie plików XML utworzonych na bazie schematów XSD z 16 października 2017 r. jest możliwe za pomocą przygotowanych arkuszy stylów.

Aby skorzystać z arkusza stylu należy pobrać plik arkusza oraz plik ze słownikami, a następnie podłączyć arkusz do pliku XML. Wszystkie pliki (xml, html, xslt) muszą znajdować się w jednym katalogu.

następnie dodać w pliku XML za tagiem <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> następujący tag: <?xml-stylesheet type=”text/xsl” href=”wykazNieruchomosci.xslt”?>

następnie dodać w pliku XML za tagiem <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> następujący tag: <?xml-stylesheet type=”text/xsl” href=”wykazNieruchomosciObiektyEGiB.xslt”?>

Jak ustalić schemat, na bazie którego przygotowano plik XML?

Atrybut “xmlns” w tagu “<wykazNieruchomosci>” ma następującą postać:

ZAŁĄCZNIK NR 2

Przekazanie do KZN informacji o lokalizacji przestrzennej nieruchomości wylistowanych w wykazie wymaga korzystania z oprogramowania umożliwiającego pracę z danymi przestrzennymi.

Udostępniamy warstwy w formacie shapefile, zgodne z wytycznymi załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.

Warstwy mają przypisany układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 w podziale na 4 strefy. Można je uzupełnić korzystając z darmowego oprogramowania QGis – link do pobrania. Oprogramowanie to poza zapisem plików w formacie shapefile umożliwia również eksport gotowych warstw w formacie GML. Utworzone w ten sposób pliki i ich eksport mogą Państwo następnie przekazać do KZN.

Warstwy do uzupełnienia – informacja o lokalizacji przestrzennej nieruchomości  – link do folderu z warstwami do pobrania (ZIP 19.21 KB).

Więcej informacji o układzie współrzędnych PL-2000 oraz podziale na strefy.

Podręcznik użytkownika programu QGis oraz materiały treningowe dostępne są na stronie projektu.

Stopka