Treść strony

Pełnomocnik Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości

Tomasz Żuchowski

sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Pełnomocnik Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości

Odpowiedzialny za budownictwo.

Absolwent budownictwa i gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z informatyki i efektywności energetycznej w budownictwie.

Prowadził własną działalność gospodarczą (kompleksowa obsługa inwestycyjna w obszarze budownictwa i mieszkalnictwa), pracował na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i w administracji rządowej związanej z budownictwem i planowaniem przestrzennym, uczestnicząc przy opracowaniach i realizacji zmian prawa w tym obszarze.

Współautor zmian w ustawach związanych z realizacją procesu inwestycyjnego m.in. ustawy Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa, ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.

Zajmował się min. problematyką budownictwa wielkopłytowego w Polsce, nadzorem nad wydawaniem odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, systemem zintegrowanego projektowania w architekturze i budownictwie. Jest orędownikiem nowego podejścia do warunków technicznych i zmian systemowych w prowadzeniu procesu inwestycyjnego. Był m.in. sekretarzem zespołu ds. opracowania krajowego planu działań dotyczącego budynków o niskim zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania, członek komitetu sterującego strategicznego projektu badawczego “Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków” w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Członek Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnosprawnych, ekspert resortu infrastruktury w pracach Grupy Zadaniowej ds. Infrastruktury w części dotyczącej adaptacji sektora budownictwa i mieszkalnictwa – koordynator prac Grupy Zadaniowej w zakresie infrastruktury budownictwa i mieszkalnictwa, członek zespołu doradców Ministra Gospodarki ds. rozliczania energii w budynkach wielolokalowych.

Wykładowca akademicki z tematyki szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego oraz funduszy UE z perspektywy finansowej 2014-2020.

Autor artykułów w czasopismach branżowych.

Stopka